Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon tungkol sa COVID-19

  

1 COVID-19 Consultation Desk 

2020 Setyembre 1, Prepektura ng Gifu

 

  

   Sa pag-unawa at kooperasyon ng mga mamamayan ng prepektura, napagpasyahan na pansamantalang kanselahin ang "2nd Wave State of Emergency Declaration ", dahil naniniwala kami na ang "state of emergency" ay nalampasan sapagkat naobserbahan na hindi lumawak ang impeksyon.

   Gayunpaman, may posibilidad na humantong muli sa mabilis na pagkalat sa 3rd Wave kung magkukulang sa pag-iingat. Ipagpatuloy natin ang masugid na pag-iingat!

 

1 Iwasan ang mga Lugar na Mataas ang Panganib na Maging Infected

Karamihan sa mga "cluster" ay naganap sa mga saradong lugar, tulad ng mga kainan na naga-alok ng alak kasama ang maraming bilang ng mga tao, pagdiriwang, karaoke at pagpunta sa mga clubs.

 Samakatuwid, hinihiling namin sa inyo na ipagpatuloy na iwasan ang mga sitwasyong ito at mag-ingat sa inyong kilos. Lalong mapanganib ang kilos na "pag-alis ng mask at magpatuloy makipag-usap ng matagal pagkatapos kumain at uminom".

2 Protektahan ang Pamilya     

Ang 2nd Wave, na nagsimula pangunahin sa mga kabataan, at unti-unting kumalat sa may edad na at matatandang tao na unti- unti ring naging dahilan ng impeksyon sa loob ng pamilya. Tumaas rin ang bilang ng mga taong may matinding karamdaman. Upang patuloy na maprotektahan ang mahahalagang miyembro ng pamilya, tulad ng mga matatandang may mataas na peligro na magkaroon ng malubhang karamdaman, kailangan din iwasan ng mga batang henerasyon ang panganib na magkaroon ng impeksyon.

3  Pigilan ang Impeksyon sa Trabaho o Paaralan     

I-check ang sariling pisikal na kondisyon araw-araw. Kung sa tingin ay hindi maganda ang pakiramdam, huwag nang pumasok sa paaralan, magtrabaho, o lumabas. Sa trabaho at paaralan, mahalagang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga tao ay maaaring makaramdam ng kapanatagan sa pagkuha ng bakasyon.

 

 

Deklarasyon ng Pagpigil sa "CORONA Harassment"

 

1 Ano ang "CORONA Harassment"?

   Ang COVID-19 ay isang virus na hindi kilala ng sangkatauhan at kinatatakutan ng lahat.

Tanungin mo ang iyong sarili. Nang hindi mo namamalayan, dahil sa takot o hindi makatarungang palagay mo sa sakit na ito, nagkaroon ka ba ng diskriminasyon o tinanggihan mo ang ibang tao?

Ang mga sumusunod ba sa ibaba (CORONA Harassment ) ay hindi nangyayari sa paligid mo?

  

  ・Ang taong gumaling na sa sakit/ nakalabas na ng ospital ay tinanggihan sa loob ng tindahan at sinabihang "umuwi ka na"!

  ・Mayroong post sa internet na pinangalanan/ nalaman ang taong naging infected.

  ・Ang isang restawran ay nasiraan ng tsismis na nagkaroon ng taong infected.


2 Magkaroon ng "Konsiderasyon" at "Pasasalamat"


  Kahit sino ay maaaring mahawahan ng COVID-19. Nilalabanan natin ang virus, hindi ang ating kapwa tao.

  Magkaroon ng "konsiderasyon" at protektahan natin ang pagkatao ng mga nahawahan. Bilang karagdagan, "pasalamatan" natin ang mga medical staff at mga front liners na lumalaban sa sakit na ito.

  Sa ganitong paraan natin pahalagahan ang ating ugnayan sa kapwa tao. Pagtagumpayan natin ang ganitong mga balakid sa ating pagkapwa tao. 


  〇 Ganap na tanggalin ang diskriminasyon sa mga pasyente, close contacts, health care workers at iba pang mga kawani ng medisina, mga dayuhan, mga bisita mula sa ibang lugar, kanilang pamilya at mga establisyemento.


〇Ang pagkalat ng maling impormasyon sa impeksiyon (fake) ay hindi mapapatawad. Kung padalos- dalos ito gawin, tulad ng pagpo-post sa SNS, nagdudulot lang ito ng pagkabalisa sa mga tao.


〇 Muli nating pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa ating panatag na buhay. Una dito ang mga kawaning medikal mga taong kasangkot sa countermeasure laban sa COVID-19, (front liners), food distribution service, daily life security service, atbp.


                                                                                                                                                                             


2020 Setyembre 1 

Gobernador at mga Mayor ng

42 Munisipalidad ng Gifu Prefecture

 

 

Hinihiling ang Kooperasyon ng lahat ng Dayuhan

STOP! COVID-19 flyers  PDFダウンロードボタン  

 

・Paano magpa check-up kung may mga sintomas tulad ng lagnat, atbp

①Tumawag at kumonsulta muna sa inyong doktor (familydoctor) o sa medikal institusyon malapit sa inyo.
②Kung walang family doctor, o kung hindi sigurado kung saan kukunsulta, tumawag sa mga "Consultation Centers".
③Sumunod sa sasabihin nilang gabay ng pagpapa check-up (kung sa malapit na ospital o sa na refer naibang medical institution, atbp).

 

(タガログ語)flow.png

※Gagawin ang pagsusuri (PCR test) kung sapalagay ng doktor ay kinakailangan.
※Nakalista sa Gifu Prefecture official website ang mga humingi ng publikasyon na medical institution para sa examination at treatment.

【タガログ語】 受診・相談センター.png

· Mga konsultasyon sa wikang banyaga:
      Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu  

 058-263-8066

Guidelines ng mga Consultation Centers para sa mga Returnees at mga Close Contact

 

 Mangyaring makipag-ugnay kaagad sa amin kung may nararamdaman na mga sumusunod na kondisyon.

 

Kung may nararamdamang mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga, matinding pagkapagod.

Kung ikaw ay may banayad na mga sintomas (lagnat at ubo) ngunit may malaking panganib na magkaroon ng malubhang sakit (※)

※Mga matatanda, mga taong may pangunahing sakit (tulad ng diabetes, sakit sa puso, respiratory diseases (chronic obstructive pulmonary disease, atbp.), mga taong sumasailalim sa dialysis, at mga taong gumagamit ng immunosuppressant at/ anti-cancer agents.

Sinuman, maliban sa mga nakasaad sa itaas, na may banayad at hindi nawawalang mga sintomas tulad ng lagnat o ubo.           

(Mangyaring kumunsulta sa amin kung ang mga sintomas ay humigit na sa 4 na araw. Ang mga sintomaas ay magkakaiba sa bawat tao, kaya kung sa palagay mo ay malakas ang sintomas mo, mangyaring makipag-ugany kaagad. Gayundin sa mga taong kinakailangang gumamit ng antipyretic drugs (gamot na nagpapababa ng lagnat)).

2 Sitwasyon ng COVID-19 sa Prepektura ng Gifu

660 na tao na ang Infected ng COVID-19 sa Gifu Prefecture    
(2020 Oktubre 22 kasalukuyan)
Ang Sitwasyon ng COVID-19 sa Prepektura  PDFダウンロードボタン   

3 Para sa mga Mamamayan ng Prepektura ng Gifu

"Batay sa sitwasyon kung saan tumataas ang bilang ng mga positibong pasyente dahil sa paglitaw ng mga cluster sa prefecture, naglabas ng sumusunod na mensahe ang gobernador upang maprotektahan ang buhay at kalusugan ng mga mamamayan, at masugpo ang COVID-19 sa lalong madaling panahon.

・Governor's Message (July 31) PDFダウンロードボタン 

Komprehensibong Plano para sa COVID-19 State of Emergency (Mayo 5) PDFダウンロードボタン 

Pagpapahayag ng State of Emergency  (Abril 10)   PDFダウンロードボタン    

・Governor's Message (Marso 27)     PDFダウンロードボタン

・Para sa mga Residenteg Mamamayan ng Gifu, i-click ang    PDFダウンロードボタン

State of Emergency  PDFダウンロードボタン     

・Critical Aspect sa pagpigil sa karagdagang pagkalat ng COVID-19: PDFダウンロードボタン 

・Listahan ng mga Consultation Centers para sa mga Returnees  at mga Close Contact,  i-click ang PDFダウンロードボタン   

     Ang COVID-19 ay mabilis na kumakalat sa buong mundo, at maraming mga infected na tao ang naiulat sa Japan. Nakumpirma noong Pebrero 26, ang mga positibong pasyenteng infected ng COVID19 sa Prepektura ng Gifu. Dahil dito, mangyaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 at magsikap upang maiwasan ang pagkahawa. Kung nilalagnat o inuubo at hirap sa paghinga na nagpapatuloy ng mahabang panahon, mangyaring makipag-ugnay sa Consultation Desk sa ibaba bago kumunsulta sa isang Medical Institution.

 

■ Tungkol sa Consultation Desks, , pagsusuri, sistema ng paggamot sa Gifu

■  Tungkol sa mga pang araw-araw na gamit 

    Sa pagkalat ng COVID-19, nagaganap ang "panic buying" dahil sa maling impormasyon na kumakalat sa SNS, atbp. tulad ng "mauubusan ng tissue, toilet paper, atbp." sa prepektura. Karamihan sa mga produkto ay gawa sa Japan at hindi kakapusin ang mga ito. Hinihiling sa mga mamamayan na kumilos nang mahinahon at huwag maniwala sa mga impormasyon na walang batayan tulad ng mga haka-haka.

 

Ang mga pagbabago sa mga Prefectural Cultural Facilities (pagsuspinde ng ilan)

pati na rin ng ilang mga Sports  Facilities Tungkol sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2/27)


Babala Ukol sa COVID-19 


Upang Maiwasan ang COVID-19 Outbreak


Extension ng Oras ng mga Consultation Counters sa Wikang Banyaga ukol sa COVID-19


 

4 Iba pang impormasyon  

Impormasyon sa  Special Fixed-Sum Cash Benefit  PDFダウンロードボタン   (5/1)


・ Magbibigay ng Impormasyon at Suporta sa "LINE" para sa COVID-19     

Measures to reduce congestion at the immigration counters in order to prevent the spread of the coronavirus disease COVID-19.

 

Para sa mga Dayuhang Nagtatrabaho sa Isang Kumpanya5 Iba pang mga information site sa maraming wika tungkol sa COVID-19 

Benepsiyo at Suporta dahil sa COVID-19   para sa mga Empleyado at Employer (Tagalog)
 Patnubay sa pag-mail (may translation sa 4 na wika)
    Patnubay sa pagsusulat (may translation sa 4 na wika)


NHK WORLD(18 wika)

 

Patnubay sa Pansamantalang Emergency Loan Funds

 

English Information from the Ministry of Health, Labor and Welfare website 


 

Awareness Posters (English):


General preventative measuresWashing handsCoughing manners