Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Tungkol sa Sistema ng "My Number"

Sa lahat ng Dayuhan sa Japan na rehistradong mamamayan. 

Mula Oktubre 2015, 12 digit ng numero ng "My Number" (Social Security, Tax number) ay ipadadala sa inyo.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa mga patalastas o anunsyo mula sa "Cabinet Office" o i-click lang ang PDF Attachment  sa ibaba.

                                                                   

Anunsyo bilang 1   PDFダウンロードボタン

Anunsyo bilang 2  PDFダウンロードボタン    201KB