Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Binago na ang homepage ng GIC!

Binago na ang homepage ng GIC. Ang address ay katulad pa rin ng dati.

 

Pakisuyong tingnan ang mga nakalathalang impormasyon ng iba't ibang ibento o aktibidad ng International Activist Group.