Home
thông báo
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 5 của tỉnh Gifu」

Bản tin tháng 5 của tỉnh Gifu

Đăng tải nội dung thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 5 của tỉnh Gifu」。

Hãy truy cập vào đường link dưới đây để xem chi tiết .

PDFダウンロードボタン

5gatsu_viet.png