Home
thông báo
Thông báo lịch nghỉ lễ của trung tâm từ 27 tháng 4 (thứ 7) đến 6 tháng 5 (thứ 2)

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu xin thông báo lịch nghỉ lễ của trung tâm từ ngày 27 tháng 4 (thứ 7) đến ngày 6 tháng 5 (thứ 2).