Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
(FAQ) Mga Katanungan na Madalas Itanong ng mga Dayuhan

Sa mga dayuhang residente (foreign residents) na naninirahan sa prepekturang ito , para sa inyong mga katanungan o problema at sa mga sagot dito , puwede po kayong kumunsulta sa wikang inyong nais.
Sabihin lang po ang inyong pakay o gustong ikonsulta at ang wikang inyong nais gamitin.

Para sa mga konsultasyon , gamitin po natin ang teleponong pang tatluhan.

 

Gifu International Center(Gifu) 058-263-8066 English, Chinese, Portuguese and Tagalog

Chuno Development Bureau(Minokamo)0574-25-1858 Portuguese, Tagalog

Seino Development Bureau(Ogaki)0584-73-3520 Portuguese

 

nilalaman

(1) Pabahay ng Prepektura
(2) Buwis ng Sasakyan
(3) Suporta sa pang-araw-araw na Pamumuhay
(4) Sa Pag-aalaga ng Pusa・Aso, atbp.
(5) HIV Examination(HumanImmunodeficiency Virus)
(6) Programa na Kaugnay sa Suporta ng Pagpapagamot ng Pagka-baog
(7) Consumers Consultation
(8) Suporta para sa Pagbabawas ng Medikal na Gastusin ng Kinikilalang Partikular na Sakit 
(9) Foster Parenting
(10) Food Business Permit
(11) Karahasan sa Tahanan (Domestic Violence)