Unahan ng Pahina > Para sa lahat ng Dayuhan
Para sa lahat ng Dayuhan
Impormasyon Ukol sa Kalamidad

ta_1.jpg

   Maaaring magkakaroon ng kalamidad (disaster) anumang oras.
   Bukod dito, huwag mag-akala na ligtas kayo dahil wala pang nilalabas na impormasyon
 sa paglikas sa inyong lugar. Responsibilidad ninyong protektahan ang inyong buhay.

 Lumikas ng maaga kung nakakaramdam na ng panganib. 


〇  Ano ang 'Paglikas (Evacuation)'?

 
Ito ay paglipat sa ligtas na lugar upang maprotektahan ang sariling buhay mula
   sa kalamidad.


〇 Evacuation Site (hinan basho)
 
Lumikas sa ligtas na lugar (hal. school grounds at parks) kung ang mga gusali
    ay gumuguho o may sunog. 
 Kung hindi alam kung saan ang Evacuation Site, magtanong sa munisipyo o mga
   kapitbahay.


Kapag lilikas sa Evacuation Center

 ◆ Maglakad papunta sa Evacuation Center, huwag gumamit ng sasakyan.
 ◆ Hangga't maaari kaunting gamit lang ang bitbitin.
  Residence Card, Passport, Cash, Bankbook, Cellphone, Radyo, Tubig na inumin,
     Pagkain, 
Pamalit na Damit, Flashlight, Charger ng Cellphone (baterya) atbp.

◆ Ang mga outlet ay hindi magagamit sa mga evacuation center.
     Mangyaring magdala ng battery- type charger/ power bank.


Ano ang gagawin sa Evacution Center
 ◆Irehistro muna ang inyong pangalan at iba't ibang impormasyon sa reception counter.
       Ito ay para
maipaalam na kayo ay naruroon.
 ◆Iba't ibang tao ang nanunuluyan sa Center. Kung kaya't sundin ang mga patakaran ng center.


ta_2.jpg

画面.jpgta画面.jpg

ta_3.jpg

Makukumpirma kung ligtas at kung nasaan ang pamilya at mga kaibigan.


"Disaster Message Board" sa Mobile Phone
 Kapag may naganap na malaking disaster
   (tulad ng seismic intensity 6 o mas malakas na lindol),
 may biglang lalabas na website sa tuktok ng screen ng phone na naka-link sa
   "Disaster Message Board".

①"Disaster Message Board", website service ng mga mobile phone
    (maaaring ma-access sa Japanese
o English at maaaring maglagay o mag iwan
   ng mensahe).


②Kung ang kapamilya o kaibigan ay nag-access sa "Disaster Message Board" gamit
   
ang kanilang mobile phone o computer, at kung ipapasok mo ang phone number mo, maaari mong makikita ang mensahe na iniwan nila sa Disaster Message Board.


ta_4.jpg

 Kumuha ng tamang impormasyon sa lahat ng oras. Kumuha ng impormasyon
 sa telebisyon, radyo, at munisipyo.


Internet
 

  ・Multi-lingual Internet Site        NHK WORLD
  ※18 Language Support

  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
 
 Gifu Prefecture Disaster Portal Site    wikang Hapon lamang
  https://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/

〇Radyo
 ・Gifu chan AM:1431kHz
 ・FM Gifu FM:80.0MHz
 ・NHK AM 1:729kHz
 ・NHK AM 2:909kHz / FM:83.6MHz
 ・CBC AM:1053kHz
 ・Tokai AM:1332kHz

 


〇 Ano ang gagawin sa Evacution Center

 ◆ Irehistro muna ang inyong pangalan at iba't ibang impormasyon sa reception counter.
   Ito ay para maipaalam na kayo ay naruroon.

 ◆ Iba't ibang tao ang nanunuluyan sa Center. Kung kaya't sundin ang mga patakaran
   ng center.