Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Agosto, 2018)

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu  (Agosto, 2018)

 

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu」

PDFダウンロードボタン

                           

県広報8月タガログ.jpg