Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Hulyo, 2018)

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu  (Hulyo, 2018)

 

Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu」

Para sa Karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa sumusunod na link:

PDFダウンロードボタン

県広報7月タガログ語.png