Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Konsultasyon para sa "Sikolohikal na Kalusugan" uumpisahan na sa Mayo (Tagalog・English)

Ang Gifu International Center ay magsasagawa ng LIBRENG Konsultasyon para sa sikolohikal na kalusugan.

Nababahala ka ba sa pamilya, trabaho o sa mga tao sa iyong paligid・・・walang motibasyon・・・palaging nakakaramdam ng lungkot・・・
Patuloy ang pagka balisa at hindi makatulog・・・palaging nag aalala tungkol sa trabaho, anak at pamilya・・・nag aalala kung maayos ang lagay o buhay nag-aaral ng anak・・・atbp.

May propesyonal na Counselor na gagabay sa inyo.
Aming pangangalagaan ang inyong sekreto, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

※Kailangan ng reserbasyo. 50 minuto bawat tao.
※Oras ng Reserbasyon: 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
( para sa unang sesyon )

【Para sa Aplikasyon】
Gifu International Center
TEL:058-214-7700
May Filipinong maaaring tumugon .

para sa karagdagang impormasyon i-click ang pdf. sa ibaba

PDFダウンロードボタン