Unahan ng Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Contact Information ng Gifu Prefectural, atbp. para sa mga detalye at katanungan tungkol sa sistema ng tulong- salapi, sistema ng scholarship, atbpMangyaring gamitin ang tinipon na impormasyon tungkol sa mga tulong- salapi at iba pang mga scholarship na sistema na naaangkop sa senior high students. Bilang karagdagan, ang pagtawag ay ginagawa sa wikang Hapon, kung kailangan ng interpreter, mangyaring gamitin ang trio phone (3-way na pagtawag) ng Gifu International Center.Mangyaring tingnan ang PDF para sa mga detalye PDFダウンロードボタン

Mga detalye ng trio phone dito

http://www.gic.or.jp/tl/foreigner/triophone/